About Us

  • Krungsri River Hotel : About Us

    About Us

  • Krungsri River Hotel : About Us

    About Us

  • Krungsri River Hotel : About Us

    About Us

Krungsri River Hotel

ท่ามกลางธรรมขาติใสริมน้ำป่าสัก ในดินแดนอารยธรรมเก่าอยุธยาโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยห้องพักหรูถึง 202 ห้องที่ตกแต่งประณีต ให้คุณรู้จักเสน่ห์ทองของอยุธยาในมุมมองสากล สายน้ำไหลไปไม่คืนหวลกลับแต่คุณจะรักกรุงศรีริเวอร์ จนหวลมาเยือน..ครั้งแล้ว..ครั้งเล่า